Služby

Právo medicíny
a zdravotníctva

advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Dávida Béreša, sa v rámci práva zdravotníctva a medicíny zameriava najmä na:

  • zakladanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami
  • zastupovanie poškodených v konaniach o náhradu škody a náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • právne služby a poradenstvo v ďalších otázkach práva medicíny a zdravotníctva